Uživatelská sekceAnketa

Líbí se vám naše opravená WC v mateřské škole?
 
Informace výchovného poradce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jana Fréharová   
Sobota, 12 Říjen 2013 10:40

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Cílem současného školství v České republice je vytvořit takové školní prostředí a klima školy, které by poskytovalo všem žákům stejné podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a zajistilo jim právo na rozvoj jejich individuálních předpokladů. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení upravuje §16 Školského zákona, čímž řadí žáky se specifickými poruchami učení do kategorie žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

U specifických poruch učení můžeme definovat tyto projevy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie, a dyspraxie. Příznaky specifických poruch učení způsobují selhávání žáka nejen ve školních výkonech, ale prolínají se do celého edukačního procesu. Znemožňují mu nejen osvojit si běžnými metodami čtení, psaní a počítání, ale i přiměřeně reagovat, porozumět či plnit běžné úkoly a instrukce zadané učitelem. Důležité je ale odlišit specifické poruchy učení od nespecifických, které mohou být způsobeny například sníženým rozumovým nadáním, smyslovým postižením, nedostatečnou motivací ke školní práci, či nepodnětným prostředím v rodině.

DYSLEXIE je specifická poruch čtení, projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. U žáka se mohou vyskytnout následující obecné projevy: nadměrné vynaložení energie a času při školní práci, pomalý výkon, chybovost, přeskakování slova řádků, záměna písmen (např. b-p-d), obtížně se učí abecedu, tabulky, dny v týdnu, měsíce, často zaměňují levou a pravou stranu, mají potíže v oblasti gramatiky, vyjadřování,  pozornosti a koncentrace, taktéž mívají obtíže s naučením se cizímu jazyku. Velice často se u těchto žáků projevuje porucha slovní paměti, vizuálního vnímání, problémy s rozlišováním písmen, nezvládáním techniky rychlého či letmého čtení, či obtíže při opisu textu.

U žáků se specifickou poruchou čtení (dyslexie) při domácí přípravě doporučujeme: pravidelně každý den číst 10 minut, obtížná slova číst hlásku po hlásce a za každou hláskou udělat krátkou pauzu (genetická metoda). Využít čtecí záložky nebo si dítě může ukazovat prsem, aby četlo správný řádek a nepřeskakovalo. Číst většinou krátké a motivující texty, např. využít comicsů, hádanek a vtipů. Při výběru a čtení dětské literatury se zaměřte na obsahově zajímavé knihy, které u dítěte vzbudí zájem o čtení.

DYSGRAFIE je specifická porucha grafického projevu, tedy psaní. Postihuje zejména celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobování tvaru písmen a jejich spojování. Písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné, někdy mají žáci tendenci směšovat psací a tiskací písmo. Taktéž mívají problém s udržením horizontální roviny písma, řadu slov píší foneticky (tak, jak slyší) a většinou nejsou schopni provádět simultánně opravu napsaného textu.

U žáků se specifickou poruchou psaní (dysgrafie) při domácí přípravě doporučujeme: pokud Vaše dítě v psaném textu (opis, diktát) udělá chybu, musíte s ním trénovat hledání chyb. Nejprve mu označte nebo ukažte řádek s chybou, ve kterém má chybně napsané slovo. Pokud chybu nenajde, ukažte přímo na chybné slovo a chtějte ústní zdůvodnění chyby ve slově. Dítě musí chybné slovo napsat správně celé, nesmí opravovat jen jednotlivá chybná písmena. Pokud při domácí přípravě chcete využít nácviku diktátu, využijte jen známý text, který si s dítětem nejdříve přečtete. U psaní vyžadujte po svém dítěti správné sezení, správný úchop psacího náčiní, taktéž dbejte na dostatečnou velikost pracovní plochy.

DYSORTOGRAFIE je specifická porucha pravopisu, která se velmi často vyskytuje ve spojení s dyslexií. Tato porucha nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka. Může se jednat o specifické jevy jako např. nerozlišování krátkých a dlouhých samohlásek (muže x může), nerozlišování měkkých a tvrdých slabik (dy,ty,ny x di, ti, ni), spodoba slova ( hrad x hrat), vynechávání a přidávání písmen, aj. Tito žáci mají problém gramatická pravidla užívat v písemném projevu, při ústním odůvodnění gramatická pravidla ovládají.

U žáků se specifickou poruchou pravopisu (dysortografie) při domácí přípravě doporučujeme: při nácviku diktátu využívejte známý a procvičený text. Nejprve si s Vašim dítětem diktát přečtěte, následně odůvodněte gramatické jevy v textu a pak přistupte k psaní diktátu. V některých případech se osvědčuje připravit diktát ve formě doplňovačky, kdy dítě do textu pouze doplňuje sledované gramatické jevy (například i/y, í/ý ve vyjmenovaných slovech). V tomto případě je velmi důležitá práce s chybou, tedy společná ústní kontrola s odůvodněním a opravou chyb. U žáků, kteří mají problémy v rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, a proto vynechávají diakritická znaménka, dbejte při diktátu či opisu textu na to, aby si nahlas slovo při psaní předříkávali.

DYSKALKULIE je specifická porucha matematických schopností. Porucha se týká zvládání základních početních úkonů. Tuto poruchu můžeme členit na několik typů s těmito projevy: neschopnost číst číslice či operační symboly, neschopnost psát matematické znaky, neschopnost provádět matematické operace – sčítat, odčítat, násobit a dělit, špatné chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi, neucelené chápání v oblasti numerických představ, problémy při řešení slovních úloh, aj.

U žáků se specifickou poruchou matematických schopností (dyskalkulie) při domácí přípravě doporučujeme: poukazovat na záměnu číslic tak, aby si Vaše dítě uvědomovalo a napravilo chybu, při matematických operacích buďte nápomocni s volbou správného postupu, co nejvíce propojte teorii s praxí, před vyřešením slovní úlohy nechte Vaše dítě odhadnout nejdříve výsledek, následně počítejte.

DYSPINXIE je specifická porucha kreslení. Je charakteristická nízkou úrovní kresby, neobratným zacházením s tužkou. Dítě nedokáže svou představu převést z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír, má potíže s pochopením perspektivy.

DYSMÚZIE je specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Projevuje se obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii a není schopno reprodukovat rytmus.

DYSPRAXIE je specifická porucha obratnosti a schopnosti vykonávat složité úkoly. Tyto děti jsou pomalé, nešikovné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné. Tyto děti mají často nechuť k motorickým činnostem, což se může projevit nejen při běžných denních činnostech, ale i ve vyučování.

ADD/ADHD - syndrom deficitu pozornosti bez hyperaktivity a s hyperaktivitou. Žáci jsou nápadní svými pohybovými projevy, motorickou neobratností, mívají slabou vůli a jsou nesoustředění a roztěkaní. Projevy žáků s ADD/ADHD zasahují nejen do motoriky, ale ovlivňují i řeč, chování, mají velké výkyvy ve výkonech, aj.

Diagnostiku všech specifických poruch učení provádí pedagogicko - psychologická poradna (PPP). Úlohou učitele ve škole je zachytit prvotní projevy poruchy učení a na základě konzultace s rodiči doporučit vyšetření v příslušné PPP. Pokud je porucha učení z PPP diagnostikována, vystaví poradna žákovi odborný posudek, ve kterém je jednak uveden druh poruchy, ale také doporučení způsobu nápravy obtíží. PPP taktéž definuje pro konkrétního žáka určité postupy, metody a doporučení, a to nejen pro učitele v rámci výuky ve škole, ale i pro rodiče, jak s takovým dítětem pracovat při domácí přípravě na vyučování. Nelehký úkol tedy čeká i rodiče. Své dítě by měli denně povzbuzovat, chápat jeho problémy s výukou, pomáhat mu při přípravě na vyučování a s plněním domácích úkolů. Někteří rodiče mnohdy požadují výrazné úlevy a neuvědomují si, že tím svému dítěti škodí. Poruchu je třeba překonávat zvýšeným úsilím. Vždyť číst se lze naučit jen čtením, psát se nenaučí ten, kdo psát odmítá. Nejde tedy o to, aby dítě s poruchou nemuselo nic dělat, ale o to, aby úkoly, které má plnit, svou náročností odpovídaly jeho schopnostem. Náprava specifických poruch učení je velmi náročná, dlouhodobá a vyžaduje velké úsilí ze strany nejen dítěte samotného, ale i učitelů, rodičů a dalších odborníků.

Aktualizováno Neděle, 10 Květen 2015 13:17
 

Reklama

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci projektu "Mateřinky na stážích" zajišťuje firma:

PRO_DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

e-mail: info@pro-do.eu
Kollárova 16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 030 85 406

Sponzorství pro naši školu zajišťuje firma:
nejlevnejsikoralky.cz