Uživatelská sekceAnketa

Líbí se vám naše opravená WC v mateřské škole?
 
O nás PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 09 Červen 2013 08:17

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

Sídlo základní školy: Horní Město 231

Sídlo mateřské školy: Horní Město 3

Provoz základní školy: pondělí - pátek od 6:15 do 16.00 hodin

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek od 6.15 do 16.00 hodin

Zřizovatel školy: Obec Horní Město

Statutární zástupce příspěvkové organizace - ředitelka školy: Mgr. Jana Fréharová

Pedagogičtí pracovníci základní školy: Bc. Renáta Hromková, Mgr. Pavlína Kitschuchová, Mgr. Marek Hampl, Ivana Rechtoriková, Veronika Fofová (pedagogický asistent), Vendula Nejedlíková (školní asistent)

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy: Stanislava Hrabinová, Milena Kovářová, Pavlína Vlásková, Petra Mikušová (pedagogický asistent), Bohumila Tichá (pedagogický asistent)

Provozní pracovníci ZŠ: Jaroslav Hrabina, Veronika Mátlová

Provozní pracovníci MŠ: Renáta Jurásková

Vedoucí školní jídelny: Markéta Vašičková

Pracovníci školní jídelny: Lenka Valášková, Petra Klementová

Počet tříd ZŠ: 3

Počet tříd MŠ: 2

Složení třídy MŠ: 1.třída MŠ – děti ve věku 4-7 let (děti s OŠD, děti integrované s SVP), 2.třída MŠ – děti ve věku 2-5 let

Počet dětí zapsaných v základní škole: 47

Počet dětí zapsaných v mateřské škole: 36

Zpracovatel a koordinátor ŠVP ZŠ pro školní rok 2017/2018: Mgr. Jana Fréharová

Název školního vzdělávacího programu ZŠ: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, č.j. 195/07

Zpracovatel a koordinátor ŠVP MŠ pro školní rok 2017/2018: Mgr. Jana Fréharová

Název školního vzdělávacího programu MŠ: Z pohádky do pohádky aneb objevuji, poznávám, nejsem na to vůbec sám.

Základní charakteristika základní školy:

Naše malotřídní škola je tvořena 1. stupněm základní školy a je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy). Je spojená s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí vzdělávacího procesu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni zpravidla do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni zpravidla do dvou tříd. Možnost splnit povinnou školní docházku na 2. stupni mají naši žáci zajištěnu ve spádové úplné škole, a to Základní škole Jelínkova 1, Rýmařov, se kterou úzce spolupracujeme.

Areál základní školy je tvořen budovou školy s přístavbou, školním hřištěm, školní zahradou a ovocným sadem. V budově školy je 7 kmenových tříd, učebna hudební a výtvarné výchovy, nově vybavená audiovizuální učebna, tělocvična, školní družina a víceúčelová knihovna, která slouží nejen učitelům a žákům, ale i dalším občanům jako veřejná knihovna. Dalšími prostory školy jsou ředitelna, sborovna, kabinet výchovného poradce, předmětové kabinety a nářaďovna TV, šatny pro žáky, šatny pro tělesnou výchovu. Škola má čisté estetické prostory, které jsou neustále rekonstruovány. Na vnitřním vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci a učitelé.

K pohybovým aktivitám je využívána nejen tělocvična školy, ale i sál kulturního domu, školní hřiště, obecní fotbalové hřiště a sportovní areál. Na okraji ovocného sadu je vybudováno doskočiště, tyče pro šplh a sestava pro cvičení na hrazdě a skok vysoký. Tělocvična je využívána i v odpoledních hodinách, především školní družinou, mateřskou školou a sportovními kroužky. Často se v ní konají různé sportovní soutěže a turnaje.

K výuce praktických činností, tematického celku pěstitelství, slouží přilehlý školní pozemek, ovocný sad a k pěstování okrasných rostlin prostranství před školou.

Školní družina je vybavena pro odpočinkovou činnost žáků a nachází se v suterénu budovy. Její kapacita je 30 žáků.

Ve škole pracuje také množství zájmových útvarů, vedených převážně učiteli školy. Kroužky se každoročně obměňují dle zájmu žáků a zaměření učitelů. Škola poskytuje těmto zájmovým útvarům prostorové i materiální zázemí, ve druhém patře se nachází keramická dílna, zájmovým kroužkům a útvarům je k dispozici samostatná učebna.

Pozornost věnujeme též žákům nadaným a integrovaným se specifickými poruchami učení a chování. Žáci se specifickými poruchami učení navštěvují po dohodě s rodiči speciální cvičení pro nápravu poruch učení, hodiny reedukace formou Metody dobrého startu, nápravu řeči - Logopedii. Tyto aktivity probíhají v učebnách, které jsou vhodně pro dané činnosti upraveny (úprava tříd pro činnosti ve skupinách – pohybové aktivity v prostoru na koberci, pracovní činnosti, individuální činnosti). Ve druhém patře je zařízena samostatná učebna logopedie.

Základní charakteristika mateřské školy:

Budova mateřské školy je umístěna v klidném prostředí na okraji obce. Skládá se ze dvou křídel, která jsou propojena koridorem.
V pravém křídle v prvním podlaží se nachází šatna dětí 1.třídy MŠ, umývárna, WC, třída vybavená centry a hracími koutky, herna sloužící současně jako lehárna, sklady a balkon. V přízemí se nachází šatna dětí 2. třídy MŠ, umývárna, WC, herna vybavená hracími koutky, třída se stolky a zájmovými koutky s vybavením, sklady. V levém křídle jsou umístěny prostory školní jídelny. Další součástí budovy mateřské školy je zahrada, jejíž původní zastaralý mobiliář nahradily barevné houpačky (vahadlové, na pružině, dvoumístné), kolotoč, skluzavka s prolézačkou, lávka s kmitajícími trámky, domeček, tabule na kreslení, netradičně řešené pískoviště, multifunkční sestava prolézaček s učebnou a tělocvičnou a také malé dopravní hřiště pro tříkolky a koloběžky, které slouží i jako plocha pro basketbal nebo fotbal.

Pro odpočinek dětem i rodičům je určena sestava laviček a odpočinkových setů, které jsou také využívány, za příznivého počasí, přenesením vzdělávacích činností ven, k výtvarným, pracovním a spontánním aktivitám předškoláků. Hřiště je zpřístupněno veřejnosti, využívat je mohou i děti, které mateřskou školu ještě nenavštěvují, a také děti starší. Budova je celkově zateplena rekonstrukcí střechy a fasády a kompletní výměnou oken.

Dlouhodobé cíle organizace:

- vytvořit pohodové prostředí pro děti/žáky: (estetické prostředí, kvalitní pomůcky, modernizace prostředí, vybavení interiéru a exteriéru moderními prvky aktivizující děti, vytvoření prostředí založeném na partnerském vztahu, uznání a pozitivní motivaci, respektování individuality a potřeb dětí, doplňování přístupů ke vzdělávání a výchově dětí o nové, které vedou děti k větší samostatnosti tvořivosti)

- uplatňovat podíl rodičů na vzdělávání v mateřské škole i v základní škole, prohloubit vzájemné výchovné působení mateřské školy, základní školy, rodiny a veřejnosti (spolupráce s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity, kterými se mateřská otevře pro partnerské vztahy s rodiči i veřejností, aktivní zapojení se do dění v obci v rámci podpory tradic a kultury)

- podporovat zdravou výživu a zvýšení tělesné aktivity (zdravý životní styl je nutností pro budoucí generaci – posílení tělesné zdatnosti, obratnosti, otužování, zdravá strava, dostatek pohybu, správné držení těla, duševní pohoda, prevence kouření, drog, předcházení úrazům a vytváření bezpečného prostředí)

 

Aktualizováno Pátek, 06 Říjen 2017 10:43
 

Reklama

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci projektu "Mateřinky na stážích" zajišťuje firma:

PRO_DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

e-mail: info@pro-do.eu
Kollárova 16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 030 85 406

Sponzorství pro naši školu zajišťuje firma:
nejlevnejsikoralky.cz